தமிழ் இறையோன் - முருகன்

Our God - Lord Murugan


தமிழம் குறியீட்டு அணிகலன்கள்

Thamizham Ornaments

மத அடையாளம் - பச்சை குத்துதல்தமிழர் மறை - புனித திருக்குறள்

Our Scripture - The Holy Kural