தமிழ் இறையோன் முருகனை முழு முதற் கடவுளாகவும் , புனித திருக்குறளை தமிழர் மறையாகவும் ஏற்ற மதம்